Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | ass porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

porno izleme

2011-Dec-9 - porn izle

Erkekler seks seviyorum. Biz inan?yoruz. Ve bunda yanl?? bir ?ey var. Bir?ok kad?n da olduk?a bizim kadar az olmas?na ra?men, cinsiyet seviyorum. Ancak, hi?bir insan her zamankinden ona dokundu?u yolla kad?na dokunmamas? ??renmek varsa, onu daha fazla seks yakalanma ?ans?n?z? on kat artacakt?r. www.aloseks.org www.canlisexhatti.net Bu yedi b?l?mden v?cudu size ka??k ?nce kafa isteyebilirsiniz burada dedi. Sadece derece onu uyand?rmak, size bu seks sadece penetrasyon konusunda yaln?z de?il biliyorum onu g?sterece?iz. 1 - Omurga sex izle< Do?rudan omurga masaj? asla ra?men, her ?imdi ve sonra o kadar kayma dil veya parmaklar?n?z? kullanmak i?in ?ekinmeyin. Onu ??lg?n s?r?c? i?in dil s?rt?nda k???k k?llar ?zerinde otlatmaya izin verin. Ya da, her zaman boynuna ?ekilde tickle parmaklar?n?z? kullanabilirsiniz. 2 - boyun arkas?nda ?ster inan?n ister inanmay?n, baz? kad?nlar, boyun arkas?nda, onlar? eritmek yapan bir noktad?r. Bir dahaki sefere, k?z ?p?c?k boynuna uzak sa?lar?n? ta??mak (e?er varsa) ve boynunda nefes, dudaklar? ona kar?? otlatmaya izin ?p?c?k ve sonra hafif?e ?s?rmak ?nce. 3 - Sa? Derisi Senin k?z?n ?p??me yaparken ?zerinde ellerini ba??n?n arkas?na koyun ve bir dakika boyunca sa? derisine masaj yap?n. Sa?lar? k?klerinden k???k bir r?mork?r vermek ?ekinmeyin; onu duyular? y?kselecektir.??i??me bebeklererotik shop shoperotik marketporno izlesiki?? izle
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-9 - seks pozisyonlari

Cinsel a??s?ndan son makalede, ?imdi burada, al?nan ?vg? inan?lmaz miktar? g?z ?n?ne al?nd???nda, hem yatak odas? ve ??k?? g?steren, cinsel bilgi plan? bilmek gerekir 11 daha fazla cinsel terimlerdir. www.telefonda.org www.telefondasohbet.org 1 - Bear pen?e E?er hayat?n?zda bir?ok kad?n ya??yor zevk ya?ad?m, o zaman her kad?n?n e?siz bir vajinaya sahip oldu?unu biliyoruz. Evet, bir "ay? pen?e" bir kad?n?n al???lm???n d???nda geni? bir labia (vajinal dudaklar) ifade eder. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Dostum, Julie ile ilk kez d?n gece seks yapt?k ve ben o giden bir ay? pen?e oldu?unu fark ettim. Ama hepsi iyiydi. 2 - Corkscrew sex izle< Bir kad?n parmaklar?n?z? kullan?n, bu bir dahaki sefere deneyin. ?ekilde yaparken, bir kad?n?n parmaklar? ile n?fuz zaman orta parmak, i?aret parma?? ?zerinden yer ve zaman "tirbu?on", bilek b?k?m. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: E?er bir kad?n gibi daha ?nce hi? orgazm olmas?n? istiyorsan?z, onu tirbu?on vermek gerekir. 3 - K?rk topu Ben herkesin kendi ?zel alan?na d?zeltir d???nce olsa da, yan?lm???m g?r?n?yor. D??eme olmayan bir kad?n? cunnilingus oldu?unuzda "k?rk top" olu?ur. ?yle sa? sonu?ta size bo?azda yakalanm?? bir sa? topu gibi hissediyorum a?z?n?zda yakalanm?? olur. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Man, Tina ?zerinde a?a?? gidiyor zevk, ama ben her zaman, ben kendimi bir k?rk topu t?k?rme yakalamak. 4 - Alt?n du? Seks daha pop?ler su sporlar?, birinin ?zerinde ?drar i?in bir "alt?n du?" bir d?nem tercihen kendi r?zas? ile. Nas?l bir c?mle kullanmak: Benim en b?y?k fantezi Joanne alt?n bir du? vermek ve onu t?m v?cudu benim alt?n suyu ovmak olacakt?r. 5 - Y?ksek dal?? "Y?ksek dal?? e?inizin t?m yolu (vajina veya an?s olsun) ereksiyon halindeki penis ?ekin ve sonra onu bir hamlede d??t? n?fuz ne. (O yeterince ya?lanm?? oldu?undan emin olun.) Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Ge?en gece, b?t?n gece boyu y?ksek dal?? Marie i?ine ve o yeterince alamad?m. 6 - Bir koridorda Hotdog "Bir koridorda hotdog" kadar geni? bir vajina tan?mlamak i?in kullan?l?r, bu, yeterli bir kavrama sa?lamak i?in bunu g?zel bir ?ekilde ifade etmek gerekirse, penis yetene?inden mahrum. Bir c?mle i?inde nas?l kullan?l?r: Man, onunla seks bir koridorda bir hotdog atma gibiydi. Ben i?eri itti her zaman bir yank? duyabiliyordu??i??me bebeklererotik shop shoperotik marketporno izlesiki?? izle
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-9 - free porno izle

Size yard?mc? olabilir iyi adam olmak i?in bir ?aba ... yatakta, a?a??daki ipu?lar?, bug?ne kadar yaz?lm?? ipu?lar? en iyi kaps?lleyen. Bu ipu?lar?n? ana sonra, ?imdiye kadar hi?bir kad?n yatak b?rakmak istiyorum. www.muhabbethatti.com www.canliseks.org www.canlifilmizle.org 12 - Teasing Tantra Tantrik seks master i?in olduk?a zor, ancak bunun arkas?nda yatan mesaj orgazm v?cut zay?flar ve ruhunu ?ld?r?r, b?ylece amac? bo?alma amac? ile de?il, kalp ve ruh ile duyumlar, deneyim olacakt?r. Bir ?ans verin ... ya da daha do?rusu yok. 11 - Deneme oyuncaklar Bazen, cinsel ya?am, cans?z nesneleri i?eren zaten harika duygular?n? geli?tirmek i?in hizmet edebilir. Bir vibrat?r gibi basit bir ?eyle ba?lay?n ve bir sonraki seviyeye ?eyler almak i?in haz?r oldu?unuzda bir seks sal?ncak gibi daha teknik bir ?ey. 10 - Anal seks sex izle< Herkes kendi tercihleri ??vard?r. Siz veya o bu de?ilse, daha sonra bir sonraki ucuna ta??y?n. Ama arka kap? ?al?nd? ??vermek i?in istekli iseniz, daha sonra bu deneyimi yava?, nazik bir ?ekilde bu yakla??m? g?z ?n?ne al?nd???nda ?ok ho? biri olabilir. 9 - kickass kink Onun g?zleri ba?lama gibi basit bir ?ey i?in tercih, ya da bir ??lg?n rotaya karar ve sunulmas? halinde onu kam?? izin olsun, sadomasochism tamamen birbirine g?venen ?iftler i?in. G?ndererek veya hakim gibi zevk al?rd?m d???n?yorsan?z, bir?ok cinsel y?n? bir adam oldu?unuzu kad?n g?stermektedir. 8 - Loco yerlerde Kad?n ile seks kadar orada yeni yerler bulma yeni ?eyler deneyerek ruhu. Den ?ama??r odas? gibi bir yere kadar uysal bir yerde bu binan?n ?at? kat? gibi, daha koyu, yakalanma heyecan?n? i? te?hirci getirebilir. 7 - M?kemmel pozisyonlar? Misyoner pozisyonu hepimiz i?in olduk?a tan?d?k olsa da, bazen bir bacak kald?rma ya da seks i?in ayakta ?a??rt?c? sonu?lar yararlanabilir. Bir maraton gibi seks tedavi olmadan, ona n?fuz etmek i?in yeni ve ilgin? yollarla geliyor, yeni ve taze ?eyler tutmak i?in elinizden geleni yap?n??i??me bebeklererotik shop shoperotik marketporno izlesiki?? izle
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-9 - seks filmi

Burada herkes i?in bir ?ey ar?yorum ama bir gece bulu?urlar kamu park?n daha ileri giri?im istemiyoruz. "Dogging" ve asl?nda izlerken di?er insanlar?n kamuya a??k bir yerde park edilmi? bir araba seks, hatta i?eri kat?lmadan denir Bu e?lencedir bir ??lg?nl??? daha az ?ngiliz k?kenli, ancak ?imdi ABD, Kanada, Almanya, Fransa, ?rlanda ve Yeni Zelanda h?zla pop?lerlik kazan?yor. Ad? onlar? seks yakalamak umuduyla ?iftler, "k?pek" Peeping Toms, takip edecek ya da elde edilir. Sonra Dogging, gece ge? saatte metro istasyonu yap?ld?. En son enkarnasyon, otoparklar ve parklar yap?l?yor. holidayalanya.net holidayantalya.us Dogging sahnesinde yer almak ilgileniyorsan?z ?imdi, e?er burada sahne ve nas?l yap?ld???n? bulmak i?in kurallar? hakk?nda baz? bilgiler bulunuyor. nas?l bulmak i?in ?evrimi?i Doggers genellikle internet forumlar? ve haber gruplar?n? ortas?nda birbirlerini bulmak. Bu eylem alan?nda her park?n i?ine ha?ha? daha h?zl?. Baz? Dogging forumlarda bu olaylar?n zaman ve yeri yay?nlayaca??z. Di?er zamanlarda onlar, kendi cep telefonu numaras?n? ile cevap Doggers sormak sonra yerini ortaya ??karmak i?in gizli kalmas?n? sa?lamak i?in, metin mesajlar?. Birle?ik Krall?k'ta, Doggers web siteleri, park ve otoparklar gibi, en pop?ler tenha yerlerde liste. Bluetooth sex izle< Ya da her zaman tercih edebilirsiniz "?ekerek daha etkili kesimi." Bluetooth teknolojisini kullanarak, bir otopark, bir gece kul?b?nde ya da toplu ta??ma gibi belirli bir konuma di?er PDA telefonlar ?evresinde s?re i?inde bulmak ve herkes baz? eylem i?in ise g?r?lmeye genel bir ?nerme g?ndermek. nas?l yap?ld???n? biliyor Doggers di?erleri onlar ne bildirmek i?in bir dizi basit sinyalleri kullan?rlar. Ba?kalar?n?n sizi bulsun R?ntgencileri araba yakla??m ve g?r?n?r bir noktada bir ka??rmamak, park almak i?in davet etmek istiyorsan?z, o farlar yan?p veya i? araba ????? b?rak?n. Bu Doggers konum ve bir g?steri koymak ?zereyiz herkese anlataca??m. Onlar? net bir g?r?nt? ver Onlar? eylemin daha iyi bir g?r?n?m elde etmek istiyorsan?z sizi izleyerek ara? d???nda r?ntgencileri oldu?unda, pencereler bir smidgen a?a?? do?ru d?nd?r?n. Ba?kalar?n? davet etmek i?in kap? a??n Onlar? cinsel aktiviteyi payla?mak istiyorsan?z, bunu yapmak i?in kabul edilen yol, kap? a?ma ve bunlar?n bir izin veya ara? ??k?yorum.??i??me bebeklererotik shop shoperotik marketporno izlesiki?? izle
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-9 - erotik film

G?ne?li bir g?nde k?rsal kesimde uzun ve rahatlat?c? bir s?r?c? gibi bir ?ey yoktur. Ayr?ca bu denkleme seks ekleyebilirsiniz s?rece olmas?d?r. Daha sonra yakla??k 10 kat daha iyi olur! Ve biraz yarat?c?l?k, arabada seks i?in kendinizi konumland?rma olduk?a ilgin? bir tecr?be olabilir. B?y?k bir arka koltukta gerekiyorsa, a?a??da belirtilen her bir pozisyon ?rne?in i?eri ger?ekle?tirmek i?in ?nerilen bir ara?, bir Cadillac ve bir minivan i?in gidebiliriz. Ba? oda ?ok istiyorsan?z, bir sunroof ile bir coupe ya da bir araba gidebilir. Direksiyonda sex izle< Bu pozisyon, her ikisini de ince e?er iyi ?al???r. Burada nas?l yap?ld???n?, s?r?c? koltu?una oturan kadar gidebilirsiniz koltu?u geri itin. Bir tilt direksiyon varsa, ?ok geri e?in. Sonra onu koltu?a binme ve ?ne ?ekmek i?in direksiyonu kullanarak ona itme var. ?nerilen ara?: 2001 Infiniti I30 Bu l?ks sedan uzun s?rmek rahat oldu?u bilinen yumu?ak deri koltuklar ... hay?r cinas ama?lanan. holidaybodrum.org holidaybursa.com El arabas? Onu desteklemeye d?n?k kaput, bacaklar?n? kald?r?n ve ona n?fuz o ?rt?n?n ?zerinde ellerini bakiyeleri. ?nerilen arabas?: Chevy Corvette Corvette 'bombeli kaput, onu dengelemek i?in idealdir. Kaputun yere d???k olmas? nedeniyle bu pozisyon b?y?k kol g?c? kullanmak zorunda kalmadan yap?labilir. Backseat Cowgirl Bu sadece otomotiv seks pozisyonlar? en rahat olabilir. ?n koltuklar gibi ileriye do?ru itin ve o s?rmek ise arka koltukta yatmak. Jude Law Alfie dedi?i gibi, "Bu, Ba?kan Kennedy'nin favori pozisyonu oldu." ?nerilen araba: Mini Cooper S Cabrio'da Bu Mini Cooper Cabrio, nihai bo?luk pay?, bir geri ?ekilebilir ?at? sahiptir. B?ylece, o dik oturmak ve o s?rmek zaman alacak ka??n?lmaz doruk s?ras?nda hava kollar?n? y?ksek stre?. Alternatif araba: Toyota Sienna XLE Sienna gibi, sizi ba?ka bir rota formidably b?y?k arka koltukta bir mini-van. ???nc? s?rada muazzam bacak oda veren kompakt ve ileri ?evirme Sienna ikinci s?ra koltuklar,. Ikinci s?ra koltuklar, daha sonra m?kemmel ayak dayanaklar? haline gelmi?tir. Ayr?ca, renkli arka camlar Yoldan ge?en herhangi bir merakl? bir kar?? sizi koruyacakt?r.??i??me bebeklererotik shop shoperotik marketporno izlesiki?? izle
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

porno izleme
Porn